МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на правата од социјална и детска заштита за месец март 2020 година:

Гарантиран детски додаток

Посебен додаток за месец април 2020

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Единствен родителски додаток

Парична помош за Студирање-Образовен додаток

Гарантирана минимална помош ГМП

Социјална парична помош

Туѓа нега

Постојана парична помош

Еднократна парична помош

Мобилност и слепило

Цивилна инвалиднина

Социјано домување

Социјална сигурност – социјална пензија

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Паричен надоместок за згрижувачко семејство

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e