Во непосредна близина на акумулацијата Стрежево, во битолското село Лера, е создадена дива депонија на која се складира медицински отпад, од кој повеќето се употребени памперси.


Извор: Фокус